Trefoldighet

Tilbake til der lenkene alltid fungerer
statendetermeg.no

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Antopomorfisme

Hensikt

Prologen

Teater

Trefoldighet

Universaliene

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

Verden

Stat

www.statendetermeg.no
statendetermeg Torger Jacobsen anskeulse snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
www.statendetermeg.no
Det sosialt tregrenede samfunn
Trefoldighet

Frihet, likhet og solidaritet

(Det bærekraftige, eller undergang?)anskeulse intuition konseptuell verdenanskuelse fri vilje skoger enhet besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi psyke

Det sosialt tregrenede samfunn

(I stats- nærings- og åndsliv)
Det er galt at man deler inn i to: privat og offentlig sektor, og regner den tredje; frivillige, som noe attpå.

De tre er:
- stat og rettsliv
- ånds og kulturliv
- næringsliv

Siden den franske revolusjon er dette blitt våre vestlige idealer som i religiøs sammenheng kan sidestilles med treenigheten.

Noe annet er en svart- hvittenkning som tilhører middelalderen. Pave - keiser. God - ond. Enten - eller.

Med tregrening, trefoldighet, treklang; blir vår innsikt utdypet om en ytre verden i en indre dynamisk konkret samtale. En ny politisk forståelse, blir i mindre grad låst til særinteresser og rigide partistrukturer. Svarene ligger ikke i det som er forutbestemt, og er ensidig, men i det som et samlet ting kan debattere frem. Derfor bør stortingssalen og kommunesalene fylles, og brukes av dem som er valgt til å være der.

I
stat og rettsliv er SAMTALEprinsippet taleformen. Det er dets private liv. Offentlig blir stat og rettsliv, når loven er klar; hvor det kan dømmes og utøves.  Likhetsidealet.

Ånds og kulturli
v har en helt annen aréna. Det private skjer i det individuelle aktive liv, idéene som etterhvert kan bli til innovasjon og fremføring; først da er offentlig. Når maleriet ER på utstilling. Også ENETALEprinsippet må være tilstede via regigøren, via dirigenten under premiæren, under formidlingen i klasserummet.
Frihetsidealet.

Næringslivet er basert på AVTALEprinsippet. Næringen hentes ut av jorden. Gulrøttene skal kunne fordeles effektivt, slik at næringen kommer flest mennesker til gode. Etter avtale ser man på behovene, blir assosiativt enige. Produsenter og konsumenter kommer sammen i det kortreiste og fastsetter pris. Det private ligger hos partene; det offentlige skjer i handels- og avtaleøyeblikket. I komplisert globalt samfunn må både produsent og konsument representeres i asosiative mellomledd. Desto færre mellomledd mellom produsent og konsument, desto mindre byråkrati og samfunnsunytte.
Brorskap eller solidaritetsidealet


Stat og rettsliv henter sin inntekt i næringslivets handels og avtaleform; da det er blitt offentlighet. Ånds og kulturlivsarbeidet blir betalt for innovasjon som er blitt offentlighet i form av overskudd, og av prosjektutviklingsfond som ligger i avtaleverk.
Tekst 1.februar 2017

anskeulse intuition konseptuell verdenanskuelse fri vilje skoger enhet besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig psykologi psykiatri


Antropomorfisme

12 verdensansikter på norsk

 
 www.statendetermeg.no

Påbegynnt omgjøring 19.januar 2017
Kontakt
Privat


Arrangement/Bestilling

Lenker utad

www.12Worldview.com

12 Worldview

12 Weltanschaungen
12 Verdensanskuelser
Stat/rettsliv
Næringsliv
Åndsliv


Teater
Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt


Torger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode Torger valgordning kunstner

Torger Jacobsen
Filosofisk allmenning


statendetermeg.no.


www.statendetermeg.no