Materialisme

Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere
Statendetermeg.noAntopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet


HensiktPrologen


Teater


Trefoldighet

12verdensansikter
Materialisme
Reduksjonisme 
Skinflintisme 
Monisme 
Kolorisme 
Fundamentalisme
Sosialisme  
Revisjonisme

Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme

Universaliene

Personlige meninger:

Konantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
SensualismeStatendetermeg.no

www.statendetermeg.no
Materialisme
+Linker til 12 verdensanskuelser

Utdypende sider 7 nyanser positive og negative:
1 Reduksjonisme
2 Skinflintisme
3 Monisme
4 Kolorisme
 5 Fundamentalisme
6 Sosialisme 
7 Revisjonisme


signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Idealisme Rasjonalisme Anthropos

Materialismens fortid, nutid og fremtid
Materialisme handler om materialer vi bruker
som et underlag for vår jordiske eksistens.
Vår fysiske kropp har et mantram, som er å være frisk.
Før het det en sund sjel i et sunt legeme.
Det er det idag få som poengterer.

Materialismen forsøker i dag utifra sin ensidighet å avskaffe sjelen, 
bare beholde legemet (leichnam, liket).
Er det snakk om sjel, og attpåtil ånd; da er man syk.
Idag avskaffes sjelen, enda andel psykatrikere øker i samfunnet,
slik en andel prester øket da ånden ble avskaffet i år 869 på kirkemøtet i Konstantinopel.
Det er paradokset ved den materielle utviklingen, som filosofisk
når sitt høydepunkt på midten av det 1800 tallet med Darwin og Marx.

Det finnes sprøyter og medikamenter, å infisere i ungdom, i barndom så tidlig som mulig.
For en materialistisk bedrevitende doktor, doper man gjerne ned eksempelvis
de supersensetive fordi bl.a pedagogen ikke har sine metoder i dagens statsdisiplinerte skole.
En type politikere snakker kun om at oppvekstvilkårene
handler om hva man har
av materiell rådighet i hjem og skole.
Mens kirken nå offisielt er utskilt ifra staten,
niholder den statsautoritære materialisten
på utdannelsesinstitusjonene, fordi kroppsøvelsen er fundamental
for å tenke en fremtidig sunn stat. Sparta er den oltidsbystat som idag 
blir den mønstrede plan for befolkningen.

Opprinnelsen til materialismen lå hos de greske naturfilosofene
Thales, Anaxagoras, Parmenides, Epikur,
fremfor alt Leukipp og Demokrit, som grunnla atomteorien.

Nå skal det innskytes, at atomet; "det udelelige", ikke er ensbetydende med materialitet.
Dvs. at materien ser vi via vår evne som modelltanke. Når vi tenker i modeller,
ser vi altså de fysiske lovmessighetene.  Materien som sådan kan ikke sees,
selv med det aller største okkularet (forstørrelsesglasset). Slik sett blir materien
og materialitet to forskjellige definisjonsmåter
(ikke- ensbetydende begrep).
Naturfilosofene søkte naturlige forklaringer av virkeligheten, fremfor mytologiske.

Materialismen er som nevnt en ensidighet i fortolkningen av virkeligheten.
De 11 andre har også ensidigheter. Materialismens nødvendighet
har dessuten sin motpol  i det spirituelle, men fremstår spesielt som klossete,
tungrodd, ufravikelig og bastant.
Fort kan den miste gangsynet for at det også finnes andre verdensanskuelser,
at andre også har berettiget tankesett. Idealet om den sunne kroppen,
legemet eller liket, får også sitt historiske speil i den Egyptiske
dødskultur gjennom balsameringen.
Sålenge det er staten som “fostrer” ungdommen,
vil medikamenteringen av dem bare øke. 

Innfeldt
24. febr.2017 red + tillegg 21.6.2017


Den materialistiske verdensoppfatningen;
nama rupa = navn og form,
altså: "hva noe heter, og hva slags form det har",
er alt hva materialisten ser som berettiget i tilværelsen.
Materialene som vi bruker, som kan være alt ifra bitte små
til gigantisk store, er selve det stofflige,
fysikalske.


Materialismus Sensualismus Phänomenalismus Realismus Dynamismus Monadismus Spiritualismus Pneumatismus Psychismus Idealismus  Rationalismus Mathematismus Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Pneumatisme Pskyisme Idealisme Rasjonalisme Mattematisme Antroposentrisme Konseptualisme AnthropomorpSandkorn forstørret 300 ganger eller lørdagsgodteri?

Materialisme er en monistisk filosofisk retning som hevder at virkeligheten er virkelig,

og eksisterer objektivt og uavhengig av hva menneskene subjektivt måtte tro og mene om den.

Materien, som menneskene erfarer gjennom sine sanser
og utforsker gjennom vitenskapelige undersøkelser,

er ifølge materialismen det eneste som eksisterer.
«Den materialistiske verdensanskuelse»,

sier den tyske materialistiske filosofen Friedrich Engels,
«innebærer ganske enkelt en oppfatning

av naturen som den er,
uten noen som helst fremmed tilsetning».


En alternativ betegnelse for filosofisk materialisme
er materialistisk monisme. Wikipedia

Materialisme
Objektivisme              Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme       <                                       Realisme 
Privatisme                                   Dynamisme
Essensialisme               Monadisme  
 Spiritualisme 
Materialisme innordnet helhet: 12verdensansikter


Charles Darwins bok Artenes opprinnelse
er ansett som en av de viktigste og mest innflytelsesrike vitenskapelige
arbeider i historien. Boka ble første gang utgitt i 1859 og dannet grunnlaget
 for moderne evolusjonsbiologi.

Den ble tatt til inntekt for å være antispirituell.


Ferdsel Forskning vitenskap viten Forsvar Historikk historie fortelling Jubelaar jubelår Konstitusjon Lenker Likestilling Livskraft Moral etikk Natur naturvern Nettet Bedriftsliv OsloS Pliktarbeid samfunnstjeneste siviltjeneste militære arbeid Politi Religion Runen runenøkkel runenøklen kaupang Sivilisert miljø vern Skatt ligning borgerlønn grunnintekt Skole universitet Soldagen søndag dødssynd last Synden språk språket Tale Teater skuespill scene stunt Claus Frimann Jens Zetlits Edvard Storm Wessel Nordahl Johan Brun Karen Bach Madam Juel kaffehus københavn det norske selskabTrikotomi tregrening trikolor Valg valgfrihet frivillig bevisst
Materialismen hadde sitt høydepunkt midt på 1800 tallet. Det kommunistiske manifest, også kalt "Det kommunistiske partis manifest",
 er et manifest skrevet av Karl Marx og Friedrich Engels,
utgitt 21. februar 1848 der den kommunistiske ideologi og historiesyn
blir definert og gjort rede for. Manifestet la grunnlag
for den gren av den kommunistiske ideologi som kalles marxisme.
Manifestet har hatt stor betydning for den internasjonale
arbeiderbevegelsen gjennom historien.


Eksempel på materialisme innenfor skoleverket.
Møllergata skole stod ferdig i 1861 Det var praktbygget myndighetene beæret seg av .
En tid hvor landet hadde 68% omgangskole. Frem mot 1892
falt antall omgangsskoler til omlag 6%  fordi den offentlige eliten så på skole
som kunnskapsfabrikk og elevene som materiale innenfor statsbygging.
Den norske enhetsskoletanken fulgte denne utviklingen.
Et typisk trekk var at materialene elevene brukte, gjerne var gjengs over hele landet.
I min skoletid var det f.eks den rødblå blyanten et typisk slikt materiale.
Når Arbeiderpartiet idag foreslår
i sitt programat at alle elever skal få ipad ,
er det fordi de først og  fremst tenker materiellt.


nama rupa
        vinjnana                 shadayadana
 sanskara                                       sparsha
avidya      <                                            vedana 
jaramarana                                      trishna
       jati                 upadana
    bhava
12 skjebnekrefter

Materialisme  er helt annet enn det åndelige,
den spirituelle erfaringen.
Begge er hver for seg ensidigheter.
I navn og form
(nama rupa)
ligger langt mer enn hva vi
forestiller oss når form+ navn utdyper hverandre


signalisme privatisme essensialisme anskeulse intuition verdenanskuelse fri vilje besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Ideal Rasjonalisme Anthropomorf
Skisse 6. februar 2017

Utdypende sider
7 nyanser
positive og negative:

1 Reduksjonisme 2 Skinflintisme 3 Monisme 4 Kolorisme 5 Fundamentalisme 6 Sosialisme  7 Revisjonisme


statendetermeg.no


Kontakt
Privat


Arrangement/Bestilling

Lenker utad

www.12Worldview.com

12 Worldview

12 Weltanschaungen
12 Verdensanskuelser
Stat/rettsliv
Næringsliv
Åndsliv


Teater
Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  aktTorger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode Torger valgordning kunstner

Torger Jacobsen
Filosofisk allmenning


statendetermeg.noStat

.


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


www.statendetermeg.no