Statendetermeg.no


Tilbake til der lenkene alltid
skal fungere
Statendetermeg.noAntopomorfisme


Filosofi
Vitenskapelighet

TemaerPrologen


Teater


Trefoldighet


12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme


Universaliene

Personlige meninger:

Konantfrihet

Arbeid

Etat


Ferdsel

Forskning

Forsvar

Frihet

Historisk

Jubelaar

Konstitusjon

Katta
 
Kunst

Lenket

Likestilling

Livskraft

Minne

Moral

Natur
 
Nettet

Bedrift

OsloS

Plikt

Politi

Religion

Rettferd

Runer

Sivilisert

Skatt

Stil

Skole

Soldagen

Synder

Talte


Trikotomi

Valg

Statendetermeg.no

Statendetermeg.no
Etat
statendetermeg NAV engel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner


NAV - En feilplassert institusjon


Et prinsipielt anliggendeStaten det er meg statendetermeg Torger Jacobsen anskeulse snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
Det kan ikke være etatenes oppgave å skaffe folk arbeide. Derfor er det også så mye vanskeligheter i en stadig utbygd institusjon, med fortløpende lovnader og reformer.  Etatene, dvs stat og kommuner, er per definisjon kommunisme, et likhetsprinsipp som ikke primært angår arbeidslivet, ei heller vår helse.

Etats-forvaltning dreier seg om rettslivet, kjent som en tredelt organisert struktur med lovgivende, dømmende og utøvende makt. Arbeid tilhører, og må tilhøre den tredje sektor; frivilligheten. Slavearbeidet er forbi med den teknologiske robot- utviklingen, ved at autoritære strukturer skal påtvinge et lønnsarbeid som i seg selv er livsviktig for den enkelte.


Det kan ikke være slik at et likeverds-prinsipp er påtvunget utenifra. Det er en indre likevekt som i dialog med, og ikke imot etat eller individ. Likhet for loven har ikke noe med å stå med lua i hånden. Å matfore privatpraktiserende advokater, kan ikke være nødvendig i et likhets-samfunn i tvist om den minste-lønnseksistens?


Fariseerne bør ut av staten, slik kirken nå er blitt. Slik det nå er plassert, kan bare splitt og hersk- politikken råde ovenfor den enkelte borger av etat og stat. Derfor er også landet blitt så tungrodd med alle mulige kunstige forordninger, slik at den frivilligheten som faktisk fungerer, kan sees på som rene åpenbaringer!

Leve Birkebenernes spiritualitet!


  Det kan ikke være partienes æressak om budsjettene ser fint ut på papiret, når mange vet at det faktisk trikses og mikses hele tiden. Parlamentarismen i Norge er på avveie ved å se at en fint oppusset Stortingssal er så glissen i det daglige, at styringen i praksis er blitt en symbolsk parlamentarisme. 

Tross rikdommen vi har, fungerer ikke det mellommenneskelige i det privat og offentlige rom, fordi arbeidsbegrepet på lenge ikke brukes med sin rette innsikt. Folk flest snakker kun om jobb.

Når lønn og arbeid er tett knyttet sammen, da har man andre ambisjoner, eller at jobb oppstår som rent egoistisk overlevelsesstrategi. Den enkelte tjener arbeidsgivere som igjen  kan ha en utviklings-hemming og uberettigelse i samfunnet. Mye som produseres er helt unødvendig og attpå skadelig. Ofte er  man i silo, i påvente av at foreldet arbeid skal få sin myte. Billigsalg, går på fyllingen, og er uten gjennomtenkt resirkulering. Her skulle det både handle om et fleksibelt arbeidsmiljø og om å være i forkant av vitenskapelige nyvinninger. Bruk og kast blir fort en konsekvens av etatledelse i splitt og hersk.
Det skaper frustrasjoner.


Unntaksvis er pleie og vedlikeholdsarbeid, som i større grad bør organiseres mer individuelt, og da i alle tre (egentlige ) samfunnsektorene. Der bør pliktene enten fordeles rettferdig, eller så bør det forefallende lønnes ekstra, dersom det ikke finnes tilstrekkelig felleskaps-nyttig mening. Det må uansett skje i fritt og likeverdig avtaleform.


Det fatale ved den kommunistiske ideologi, beror på at den gjennomfører kronisk overgripende på frivillighet- og næringsliv. Den ekte og berettigede kommunisme er for etatetene, og kun for dem. I sosialdemokratiet eksisterer ikke frivilligheten som selvstendig enhet, og får derfor ikke sin nødvendige utfoldelse. I de foreldede kommuniststater og under nasjonalsosialisme, ble både næringslivet og frivilligheten underordnet diktaturet. Da vil alltid den gamle teokratiske struktur igjen, og igjen gjøre seg til tyranner. Man blir ikke radikal, men konservativ i tilbakeidylliseringen av de katastrofale eksperimentene menneskeheten led under i det siste århundrede.

Staten det er meg statendetermeg etatene snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunst
Det går i grunnen svært sent med å gi frivilligheten sin rettmessige plass og berettigelse i Norge. Det kan man takke den ensidige etat-materialismen for. Materialismen er blitt så ensrettet dominerende at den fjerner alt som smaker av privatliv. I NAV- systemet kan ingen i prinsippet etterleve prinsippet, de såkalte brukerne må lyve på seg sykdom for å hente ut pengene. Dermed er det blitt et folk med diagnoser.

En sammfunnsmessig ufordelaktig sykligjøring som bare gjør situasjonen verre for både etatene, for næringslivet, frivillighetslivet og den enkeltprivate. I virkeligheten er etatene narkolangere. Narkotika er selvfølgelig som alle vet, ulovlig i et fritt marked, men i praksis blir narkose påført etter belastningene som er forårsaket av etatens systemfeil, en systematisk ondskap som i mange eksempler vises, fordi de vil psykologisk krige imot privatsfæren. Etatveldet blir altså psykopaten selv.


Materialisme er en eksistenserfaring med en spesiell og tynget ensidighet, og som sådann tilhører ikke materialisme  etatlivets hovedanliggende. Igjen det er det kun deres juridiske oppgave som er deres inspirasjon. Intet annet.

Som kirken, bør også Nav flyttes ut i frivillighetsektoren, hvor andre eksistenserfaringer overvinner materialismens dominante innflytelse.
Etatene er ikke hodet, men hjerte og lunge, har altså vårt rytmiske system å sammenligne seg med. Etatfunksjonalitet vil gi gevinst om det klarer å få frivilligheten og næringslivet til objektivitet og bevissthet til hverandre. En likelønns ordning, en livseksistens- garantert for alle statsborgere, utbetalt av etatbudsjettene, vil være et grunnlag for et dynamisk og arbeidende samfunn, der oppfinnere i garasjen, lik husmødrer har de beste vilkår for å oppfostre etterkommere, og gi innovasjon.


Angående helsepørsmålet; det vil også måtte sees under frivillighetens tjenster. Arbeidet kommer først om man som sliter helsen av seg for krav om jobb.
Å arbeide står til den store sammenhengen, som fra et morgenkaos, tilfredstilles daglig til å bli et kveldskosmos. Slik forløpene skjer i det store makro, slik 
i det lille mikro!


Staten det er meg statendetermeg syn snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
Ubalansen mellom overarbeid og "underarbeid" bør avskaffes så fort som mulig!

Hvis ikke politikerne tar tak i dette,
vil vi desverre se et opprør som vil måtte bli blodig. Refomasjonen med Martin Luther har lenge preget det karrige nord om i sitt ansikts sved å arbeide for å høste sin lønn. I dag må det til en ny reformasjon som setter det individuelle opp til en likeverdig part ovenfor etatsystemet; det er tale- prinsippet om dialog/samtale og ikke diktatur/enetale!

Mer arbeid vil bli gjort i samfunnet uten kommandolinjer. Folk har så et levegrunnlag fastsatt av etatene, ett som gir materiell trygghet i bunnen, og som vel og merke ikke bør være altfor raust. Da kan man si nei til arbeid som har dårlige vilkår, og så kan man arbeide mye frivillig inntil de rette arbeidsoppgavene, arbeidsansettelsene er utformet...

Det individuelt utførte arbeid har merverdi i forhold til slavearbeid.Staten det er meg statendetermeg nav  konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borger valgordning kunst

  Erik Bye sa på slutten; "det er ikke folket som skal tjene politikerne. Det er politikerne som skal tjene folket!"Bestilling av foredrag,
seminar og arrangement


maleri bilde image utstilling galleri atelier nonfigurativ figuråndelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi psykiatri materialismus Sensualismus Phänomenalismus Realismus Dynamismus Monadismus Spiritualismus Pneumatismus Psychismus Idealismus  Rationalismus Mathematismus Materialisme Sensualisme Fenomenalisme Realisme Eksistensialisme Monadisme Spiritualisme Pneumatisme Pskyisme Idealisme Rasjonalisme Mattematisme Antroposentrisme Konseptualisme Anthropomorphism Trancendentalisme Mystikk Voluntarisme Empirisme Okkultisme Logisme Gnosis kunstner

Red 5. mars 2017


Statendetermeg.no
Arrangement/
BestillingLenker utad

NBer  hjemmesiden som oppdateres ifra 2017
Alle de andre kan være  urepresentative

Det sosialt tregrenede samfunn

Borgerlønn
(Leveinntekt)


Etat
Nav som feilplassert institusjon


Ånds/kulturliv
Stat/rettsliv
Næringsliv


Teatergruppen Det Norske Selskap (1772-1790) 45min  akt
Personlige meninger

KonantfrihetUrspråket
12verdensansikter
Materialisme
Signalisme
Rasjonalisme
Idealisme
Privatisme
Essensialisme
Spiritualisme
Monadisme
Dynamisme
Realisme
Fenomenalisme
Sensualisme
Statendetermeg.no